TAISYKLĖS


Bendrosios nuostatos

 

1.       Šios sveikatingumo ir kūno balanso studijos Lympo space taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi VŠĮ „Veikli visuomenė“ priklausančios sveikatingumo ir kūno balanso studijos Lympo space (toliau – Lympo space) paslaugomis. Tokie asmenys (toliau – Lankytojai/Nariai) privalo susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis.

2.       Šiose Taisyklėse ir Narystės sutartyse vartojamos sąvokos:

Lympo space – VŠĮ „Veikli visuomenė“ priklausanti sveikatingumo ir kūno balanso studija, kurioje lankytojai gali naudotis treniruočių sistema PENDEX.

Narystė – teisė priklausomai nuo Narystės tipo Lankytojams šiose Taisyklėse bei sudarytose narystės sutartyse (toliau – Sutartis/Narystės sutartis) nustatytomis sąlygomis naudotis Lympo space paslaugomis.

Nariai – asmenys, turintys teisę naudotis Lympo space teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse ir sudarytose Sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Nario šeimos nariai (jei sudaryta šeimos Narystės sutartis), išvardinti Sutartyje Lankytojai, kurie taip pat yra laikomi Nariais.

Narystės laikotarpis – 12, 6, 3, 1 mėnesio ar kitoks Sutartyje nurodytas laikotarpis, kurio metu Nariams teikiamos Lympo space paslaugos. Narystės tipas ir laikotarpis Nariams suteikiami jų pasirinkimu pagal sudarytos Sutarties sąlygas.

Narystės mėnuo – bet kuris laikotarpis sudarytos sutarties galiojimo metu, kuris prasideda atitinkamo mėnesio dieną, nurodytą Sutartyje ir tęsiasi iki kito mėnesio tos pačios dienos, bet šios dienos neįskaitant.

Treniruočių sistema PENDEX - Blum Biomechanics Limited sukurta ir patentuota bei nuotoliniu būdu valdoma, dirbtinio intelekto pagrindu veikianti, treniruočių sistema.

3.                   Lankytojui leidžiama pradėti naudotis Lympo space paslaugomis tik susipažinus su šiomis Taisyklėmis. Laikoma, jog kiekvienas Lankytojas yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, kadangi jos yra viešai skelbiamos Lympo space kiekvienam prieinamame ir aiškiai matomame informaciniame stende. Lympo space administracija pasilieka teisę keisti Taisykles, darbo ar atskirų paslaugų teikimo laiką. Apie pakeitimus informuojama patalpinant informaciją Lympo space internetiniame tinklapyje ir/ar Lympo space socialinių tinklų profilyje (-iuose) ir/ar kitaip viešai paskelbiant.

4.                   Jeigu Lankytojas yra nepilnametis, jo susipažinimą su šiomis Taisyklėmis ir jų vykdymą privalo užtikrinti Lympo space Lankytojo tėvai ar globėjai/rūpintojai (toliau – Tėvai).

Nepilnamečio Lankytojo Tėvai atsako už nepilnamečio Lankytojo elgesį įstatymų nustatyta tvarka.

Nepilnamečio Lankytojo Tėvai, prieš leisdami savo vaiką naudotis treniruočių sistema PENDEX (naudotis bet kokiomis Lympo space paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka), įsipareigoja pasikonsultuoti su gydytoju (-ais) ir gauti jo/jų leidimą atitinkamomis Lympo space paslaugomis naudotis bei rekomendacijas dėl fizinio aktyvumo intensyvumo, krūvio ir kita, siekiant užtikrinti, kad naudojimosi treniruočių sistema PENDEX metu nepilnamečio sveikatai nebūtų padaryta jokia žala.

Pasirašydami Sutartį, Nepilnamečio Lankytojo Tėvai patvirtina, kad nepilnamečio (kuris Sutarties pagrindu naudosis Lympo space paslaugomis) sveikatos būklė leidžia naudotis treniruočių sistema PENDEX ir kitomis Lympo space paslaugomis bei prisiima atsakomybę už bet kokį nepilnamečio sveikatos sutrikimą vizito Lympo space metu.

Nepilnamečio Lankytojo Tėvai įsipareigoja saugoti nepilnametį asmenį, prižiūrėti/užtikrinti jo priežiūrą vizito Lympo space metu.

Pastebėjus be priežiūros esantį nepilnametį Lankytoją, Lympo space atstovai turi teisę pareikalauti, jog jis paliktų Lympo space patalpas.

5.                   Lympo space Lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, kurios yra viešai skelbiamos Lympo space tinklalapyje ir yra laikomos neatskiriamu šių Taisyklių priedu.

6.                   Prieš pradedant naudotis treniruočių sistema PENDEX ir kitomis Lympo space paslaugomis, Lankytojai privalo pasitikrinti savo sveikatą ir įsitikinti, jog sveikatos būklė leidžia naudotis treniruočių sistema PENDEX ir kitomis Lympo space teikiamomis paslaugomis, imtis fizinių krūvių/intensyvumo, kurių ketinama imtis, naudojantis  treniruočių sistema PENDEX ir kitomis Lympo space paslaugomis. Lympo space atstovai turi teisę paprašyti, kad Lankytojas pateiktų gydytojo išduotą pažymą apie jo sveikatos būklę, patvirtinančią, jog nėra kliūčių naudotis treniruočių sistema PENDEX ir kitomis Lympo space paslaugomis.

7.                   Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl jo sveikatos sutrikimų, atsiradusių dėl užsiėmimų Lympo space. Lympo space neatsako už Lankytojų sveikatos sužalojimus, išskyrus atvejus, kai tokie sužalojimai atsirado dėl Lympo space tyčios ar didelio neatsargumo. Lympo space taip pat neatsako už nelaimingus atsitikimus Lympo space ar jos teritorijoje.

8.                   Kilus pagrįstoms abejonėms dėl Lankytojo sveikatos būklės arba Lankytojui pažeidus šias Taisykles, Lympo space atstovai turi teisę pareikalauti Lankytojo nutraukti treniruotę ar naudojimąsi Lympo space paslaugomis, pareikalauti, kad Lankytojas pasikonsultuotų su gydytoju, bei imtis visų reikalingų priemonių, kad besinaudodamas Lympo space paslaugomis, Lankytojas nepadarytų žalos sau, kitiems Lankytojams ar Lympo space atstovams.

9.                   Lankytojai, prieš pradėdami naudotis Lympo space paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigyti Narystę. Lankytojų buvimas Lympo space bus laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu Lankytojas tinkamai naudosis Lympo space teikiamomis paslaugomis bei laikysis Narytės Sutarties ir šių Taisyklių. Vienkartinis apsilankymas suteikia teisę vieną kartą pasinaudoti Lympo space teikiamomis paslaugomis Lympo space darbo laiku, kuris yra viešai skelbiamas. Lympo space Lankytojas privalo iki Lympo space darbo pabaigos grąžinti Lympo space atstovams jiems suteiktą raktą, rankšluosčius (jeigu jie buvo suteikti) ir palikti Lympo space patalpas.

10.               Narystės galiojimo laikotarpiu apsilankymų skaičius ir trukmė Lympo space darbo laiku nėra ribojami, išskyrus atvejus, kai Lankytojas įsigijo apsilankymų skaičių ir trukmę ribojantį narystės tipą. 3 mėnesių ir ilgesnė apmokėta Narystė (išskyrus kartines narystes) gali būti laikinai sustabdyta išankstiniu pagrįstu Nario rašytiniu ar žodiniu prašymu (el. paštu, telefonu). Narystės sustabdymas reiškia laikiną Šalių teisių ir pareigų sustabdymą. Narystės laikinas sustabdymo terminas gali būti ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, bet ne trumpesnis nei 7 kalendorinės dienos. Narystės sustabdymas atgaline data yra negalimas. Patenkinus Nario prašymą, Narystės sustabdymo termino trukme pratęsiamas Narystės terminas.

11.               Lympo space paslaugos: treniruočių sistema PENDEX, konsultacijos, kaip teisingai naudotis treniruočių sistema PENDEX, persirengimo kambarys, dušai, rakinamos persirengimo spintelės. Nariams, priklausomai nuo pasirinkto narystės tipo, gali būti teikiamos papildomos Lympo space paslaugos.

12.               Lankytojas, išbuvęs Lympo space ilgiau, negu numato jo pasirinktas Narystės tipas arba Lympo space darbo laikas, privalo sumokėti 6 EUR mokestį už kiekvieną viršytą pusvalandį, nepriklausomai nuo to, ar Lankytojas išbuvo visą pusvalandį, ar tik jo dalį. Ta pati tvarka taikoma ir norint atvykti anksčiau nei pradeda galioti pasirinktas Narystės tipas.

13.               Patekti į Lympo space ir naudotis treniruočių sistema PENDEX, Lankytojas gali tik naudodamasis jam asmeniniam laikinam neterminuotam naudojimui išduodama narystės kortele (toliau – Narystės kortelė), kuri užregistruojama PENDEX treniruočių sistemoje Lankytojo vardu su tikslu identifikuoti Lankytoją, kuris pateko į Lympo space ir/ar naudojasi treniruočių sistema PENDEX. Laikinam neterminuotam naudojimui išduota Narystės kortelė išlieka Lympo space nuosavybe, tačiau Lankytojas privalo saugoti jam išduotą kortelę ir yra atsakingas, kad jam išduota Narystės kortelę nepasinaudotų tretieji asmenys. Narystės kortelė išduodama pirmąjį kartą įsigyjant Lympo space Narystę, vėliau, Narystę tęsiant, toliau naudojama ta pati Narystės kortelė. Praradus ar sugadinus asmeninę Narystės kortelę, Lankytojas turi nedelsiant (bet ne vėliau nei per 1 d.d.) informuoti Lympo space atstovą apie Narystės kortelės praradimą/sugadinimą. Naujos Narystės kortelės išdavimui taikomas 15 EUR mokestis. Narystės kortelės yra asmeninės, išduodamos konkrečiam Lankytojui, ir negali būti perduodamos ar perleidžiamos (dovanojamos, parduodamos, keičiamos ir pan.) kitiems asmenims. Lankytojams, kurie naudojasi Lympo space paslaugomis vieną kartą (vienkartinis apsilankymas) išduodama laikina Narystės kortelė, kurią Lankytojas privalo grąžinti Lympo space atstovui palikdamas Lympo space patalpas.

14.               Lankytojai, pamiršę ar dėl kitų priežasčių nepateikę Narystės kortelės, į Lympo space neįleidžiami. Asmenys, ketinantys patekti į Lympo space su svetima Narystės kortele, į Lympo space neįleidžiami, o patekę  Lympo space atstovo reikalavimu privalo apleisti Lympo space patalpas (toliau  - Neteisėtas Narystės kortelės panaudojimas). Neteisėto Narystės kortelės panaudojimas atveju, Narystės kortelė Lympo space atstovų yra paimama ir pakartotinai išduodama Lankytojui, kuriam asmeniniam laikinam neterminuotam naudojimui ji buvo išduota. Pakartotinam Narystės kortelės išdavimui po Neteisėto Narystės kortelės panaudojimo taikomas 15 EUR mokestis, jeigu Lankytojas buvo informavęs Lympo space atstovus apie kortelės praradimą/sugadinimą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka arba 100 EUR mokestis, jeigu Lankytojas nebuvo informavęs Lympo space atstovų apie kortelės praradimą/sugadinimą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

15.               Lympo space draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas, rūkyti. Neblaivūs ar apsvaigę Lankytojai į Lympo space neįleidžiami, o patekę ar apsvaigę Lympo space patalpose – privalo pasišalinti iš Lympo space arba yra pašalinami Lympo space atstovų ar, esant poreikiui, policijos.

16.               Lympo space patalpose draudžiama lankytis šiems asmenims:

1.       sergantiems infekcinėmis ligomis;

2.       sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis, žarnyno užkrečiamomis ligomis;

3.       asmenims su atviromis žaizdomis;

4.       asmenims su tvarsčiais, pleistrais, kitokiomis odos pažeidimus dengiančiomis/apsaugančiomis priemonėmis.

5.       dėvintiems netinkamus drabužius;

6.       asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

7.       asmenims su odos uždegimais, įtrūkimais, žaizdelėmis, odos pleiskanojamais, ar kitokiais pažeidimais.

17.                Lympo space turi teisę uždrausti lankytis Lympo space patalpose asmenims su kitais akivaizdžiais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų Lankytojų sveikatai ir saugumui.

18.               Vandenį ar kitus gaivinančius gėrimus Lympo space galima laikyti tik nedūžtančiuose induose.

19.               Tam tikrose Lympo space patalpose (įėjimas, treniruočių sistemos PENDEX zona), dėl pačių Lankytojų saugumo, gali būti vykdomas vaizdo stebėjimas.

20.               Treniruočių sistemos PENDEX zonoje Lankytojas privalo būti su atitinkama sportine apranga, avėti tik tam pritaikytą sportinę avalynę.

21.               Lankytojas Lympo space turi elgtis taip, kad netrukdytų kitiems Lympo space Lankytojams bei netrikdytų viešosios tvarkos. Lankytojas privalo laikytis Lympo space atstovų nurodymų dėl Lankytojo elgesio Lympo space, naudojimosi Lympo space paslaugomis tvarkos, taip pat kitokių nurodymų, kurie susiję su Lympo space vidaus darbo tvarkos bei sveikų ir saugių naudojimosi Lympo space paslaugomis sąlygų Lankytojams užtikrinimu.

22.               Įvykus nelaimingam atsitikimui Lympo space, Lankytojai, patekę į nelaimingą atsitikimą, privalo nedelsiant informuoti apie tai Lympo space atstovą ir administraciją. Jeigu Lympo space atstovas ir administracija nėra nedelsiant informuojama apie įvykusį nelaimingą atsitikimą, Lankytojas netenka teisės vėliau remtis Lympo space atstovų tyčia ar neatsargumu dėl jam padarytos žalos atlyginimo. Galintys padėti Lankytojai privalo dėti visas pastangas pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai suteikti visą reikalingą informaciją Lympo space atstovams, administracijai, gydytojams, teisėsaugos institucijoms.

23.               Lympo space neteikia daiktų pasaugos paslaugų, tik sudaro Lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Lankytojai privalo persirengimo patalpose, treniruočių vietose bei kitose Lympo space zonose ir patalpose saugoti savo asmeninius daiktus. Lankytojai savo asmeninius daiktus gali palikti persirengimo kambariuose esančiose persirengimo spintelėse. Lankytojas privalo užrakinti persirengimo spintelę, kai joje yra Lankytojo daiktai. Nerekomenduojame persirengimo spintelėje laikyti brangių asmeninių daiktų. Išeidamas iš Lympo space, Lankytojas privalo palikti persirengimo spintelę neužrakintą su į spynelę įkištu raktu. Lympo space neatsako už asmeninių daiktų praradimą ar sugadinimą, Lympo space atstovai surastus daiktus perduoda į radinių skyrių. Radiniai saugomi ne ilgiau nei 30 d. nuo radimo dienos.

24.               Lankytojai spintelėmis persirengimo kambariuose gali naudotis ne ilgiau nei trunka jų apsilankymas Lympo space. Jei daiktai yra paliekami ilgiau nei numatyta, Lympo space pasilieka teisę tokius daiktus iš spintelės išimti bei skirti Lankytojui 15 EUR baudą.

25.               Lankytojai – nepilnamečiai vaikai iki 5 m. į persirengimo kambarius įleidžiami kartu su bet kurios lyties suaugusiuoju (Tėvais ar lydinčiu asmeniu). Lankytojai – nepilnamečiai vaikai nuo 5 m. į persirengimo kambarius įleidžiami tik kartu su tos pačios lyties suaugusiuoju. Jeigu Lympo space lankosi tik vienas iš mažamečio vaiko nuo 5 m. Tėvų ar lydinčių asmenų (priešingos lyties nei vaikas), toks Lankytojas privalo užtikrinti, kad mažametis vaikas nuo 5 m. nepatektų į priešingos lyties asmenų persirengimo kambarius.

26.               Išeidamas iš Lympo space, Lankytojas privalo persirengimo spintelės spynelėje palikti persirengimo spintelės raktą bei Lympo space jam pateiktus rankšluosčius, jeigu tokie buvo pateikti. Už negrąžintus ar sugadintus daiktus Lankytojas privalo mokėti baudą: už spintelės raktą – 20 EUR, už rankšluostį – 20 EUR.

27.               Lympo space turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems Lankytojų interesams ir (ar) yra nesuderinamas su šiomis Taisyklėmis. Lympo space atstovai taip pat turi teisę pašalinti iš Lympo space Taisyklių nesilankančius Lankytojus, neatlygintinai apriboti Lankytojo narystės kortelės galiojimą, kartu su sąskaita už suteiktas paslaugas ar kitu būdu pateikti Lankytojui apmokėti šiose Taisyklėse numatytas baudas, paskirtas ryšium su šių Taisyklių nesilaikymu, ar imtis kitų būtinų priemonių.

28.               Lankytojai taip pat įsipareigoja atlyginti visą žalą, jų ar jų lydimų nepilnamečių ar jų valia patekusių į Lympo space kitų asmenų padarytą Lympo space, jo įrangai bei reikmenims, Lympo space atstovams ar kitam Lympo space turtui, taip pat tretiesiems asmenims, įskaitant kitus Lankytojus, ar jų turtą.

29.               Lympo space turi teisę ne ilgiau kaip 7 dienoms uždaryti Lympo space arba neteikti kai kurių paslaugų dėl sanitarinės higienos, profilaktinės įrangos priežiūros, techninių įrangos gedimų, remonto darbų, ar kitų priežasčių. Tokiu atveju narystės galiojimo laikotarpis nepratęsiamas.

30.               Lympo space darbo laikas: darbo dienomis – nuo 7.00 val. iki 21.00 val., poilsio dienomis – nuo 10.00 val. iki 17.00 val. Lympo space darbo laikas gali būti keičiamas vasaros laikotarpiu ir švenčių dienomis, taip pat kitais atvejais Lympo space administracijos sprendimu, apie tai iš anksto pranešus Lympo space internetiniame tinklapyje ir/ar Lympo space socialinių tinklų profilyje (-iuose) ir/ar kitaip viešai paskelbiant.

31.               Likus mažiau nei pusei valandos iki Lympo space darbo laiko pabaigos, Nariai į Lympo space neįleidžiami.

 

Treniruočių sistema PENDEX

 

32.               Treniruočių sistema PENDEX dirbtinio intelekto pagalba yra sukurta taip, jog Lankytojas ja galėtų naudotis savarankiškai, todėl Lankytojas privalo visus treniruočių sistemos PENDEX įrengimus naudoti pagal jų paskirtį ir laikydamasis tokių įrengimų naudojimosi instrukcijų, pateikiamų treniruočių sistemos PENDEX įrengimų ekrane. Esant neaiškumams dėl įrengimo naudojimo paskirties ar naudojimosi juo būdo, apie tai privaloma pasiteirauti Lympo space atstovo. Draudžiama naudotis neveikiančiais ar sugedusiais treniruočių sistemos PENDEX įrengimais. Apie neveikiančius ar sugedusius treniruočių sistemos PENDEX įrengimus Lankytojai turi nedelsiant pranešti Lympo space atstovui.

33.               Lankytojai, esant neaiškumų dėl treniruočių sistemos PENDEX įrengimo naudojimo ar teisingo pratimo atlikimo tvarkos, prieš naudodamas įrengimą ar atlikdamas pratimą turi pasikonsultuoti su Lympo space atstovu dėl tokio pratimo atlikimo ar įrengimo naudojimo tvarkos. Lankytojas supranta, kad Lympo space atstovas nėra susipažinęs su Lankytojo sveikatos būkle ir atitinkamų pratimų poveikio jo organizmui negali įvertinti. Lankytojas taip pat supranta, jog treniruočių sistemai PENDEX pats pateikia paties subjektyviai vertinamą bendrojo pobūdžio informaciją apie savo sveikatos būklę, savijautą, o pateikiama informacija nėra išsami, dėl ko treniruočių sistema PENDEX atitinkamų treniruočių sistemos PENDEX pratimų poveikio jo organizmui negali įvertinti ir dėl šios priežasties Lankytojas, prieš pradėdamas naudotis, tiek naudodamasis treniruočių sistema PENDEX, privalo pasikonsultuoti su gydytoju ir gauti jo rekomendacijas dėl atliekamų pratimų, krūvio/intensyvumo tinkamumo jo organizmui ir yra pats atsakingas už treniruočių sistemos PENDEX pratimų tinkamumą jo organizmui.

34.               Prieš atliekant pratimus ir po jų Lympo space lankytojams rekomenduojama naudojantis vienkartine servetėle valymo priemone nuvalyti treniruočių sistemos PENDEX įrengimus.

35.               Baigus pratimus treniruočių sistemos PENDEX įrengimai turi būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems Lankytojams, treniruočių sistemos PENDEX įrengimų priedai turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.

36.               Treniruočių sistemos PENDEX zonoje Lankytojas privalo būti visiškai apsirengęs, dėvėti tvarkingus sportinius drabužius, avėti švarią sportinę avalynę. Atvykus į Lympo space privaloma persiauti avalynę, negalima avėti avalynės, su kuria lankytojas atvyko į Lympo space.

37.               Treniruočių vietose (patalpose) valgyti ar vartoti gėrimus (išskyrus vandenį ir kitus gaiviuosius gėrimus, sportuojantiems skirtus kokteilius) draudžiama.

38.               Jaunesniems nei 16 metų nepilnamečiams būti treniruočių sistemos PENDEX zonoje ir naudotis treniruočių sistemos PENDEX įrenginiais draudžiama, išskyrus individualios asmeninės treniruotės atvejus, kai esant rašytiniam Tėvų sutikimui yra sportuojama su Tėvų ar jų samdyto asmeninio trenerio pagalba ir nuolatine priežiūra. Esant rašytiniam Tėvų sutikimui, nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų treniruoklių salėje gali sportuoti savarankiškai. Duodami rašytinį sutikimą Tėvai prisiima bet kokią atsakomybę už savo nepilnamečius vaikus, jų elgesį, bet kokį jų sveikatos sužalojimą bei žalą padarytą Lympo space, jo įrangai bei reikmenims, Lympo space atstovams ar kitam Lympo space turtui, taip pat tretiesiems asmenims, įskaitant kitus Lankytojus, ar jų turtą.

39.               Po treniruotės rekomenduojama nusiprausti duše.

 

Individualios treniruotės

 

40.               Lympo space neteikia individualios priežiūros (asmeninio trenerio) paslaugų. Lankytojas, norėdamas treniruotis su asmeninio trenerio pagalba, turėtų pats susisiekti su treneriu, turinčiu galimybę Lympo space patalpose teikti asmeninių treniruočių paslaugą ir susiderinti tokios paslaugos suteikimo sąlygas.

41.               Treneris, Lympo space patalpose parduodamas/teikdamas/apskaitydamas asmeninio trenerio paslaugą, veikia visiškai nepriklausomai nuo Lympo space. Lympo space nėra atsakingas už atitinkamos paslaugos kokybę, įkainius ir/ar tinkamą apskaitą, mokesčių sumokėjimą ir kitų prievolių (susijusių su asmeninių treniruočių pardavimu, vedimu) įvykdymą.